Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Cleantech Regio


Binnen de Cleantech Regio werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. De Cleantech Regio biedt ruimte voor de transitie naar een duurzame en inclusieve economische groei. Met onze 450.000 inwoners en centrale ligging zijn we de ideale broedplaats voor het toepassen van innovaties. Transities en verantwoorde economische groei gaan in onze regio hand in hand.

Cleantech Regio werkt aan een duurzame en inclusieve economische groei. We hebben onze opgave onderverdeeld in drie actielijnen om samen te bouwen aan onze toekomst:

  • Cleantech Werkt: Binnen onze human capital agenda werken we onder andere aan vraaggericht onderwijs om onze inwoners te helpen aan banen in de technieksector.
  • Groene Groei (maak)industrie en landbouw: We zetten in op het toekomstbestendig maken van bedrijven, onder andere door het koppelen van regionale grondstoffenketens en het toepassen van smart grid systemen binnen bedrijventerreinen.
  • Transitiesprong circulaire energiesystemen: We werken aan de omschakeling naar duurzame en circulaire energiesystemen. Zo werken we met het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio aan een waterstofstrategie gericht op het benutten van de strategische regionale ligging voor industriële toepassing van waterstof en als doorvoerhaven voor vervoer richting Duitsland.

Binnen Cleantech Regio werken we met de industrie aan de optimalisatie van productieprocessen, bieden we veelzijdige werkgelegenheid, regelen we gezamenlijk onze energieopwek, wordt het onderwijs vraaggestuurd ingericht en wordt onze groene omgeving ontlast. Kortom: in onze regio is het goed wonen en werken.

We werken actief aan versterking van onze logistieke positie door de binnenhavens in Deventer, Lochem en Zutphen te ontwikkelen en slimme mobiliteitstoepassingen in te zetten in onder andere Apeldoorn en Deventer.

Maar dat kunnen we niet alleen. Waar mogelijk zoeken we samenwerkingspartners, bijvoorbeeld recent via onze Regio Deal. Samen kunnen we laten zien dat transities niet alleen een papieren werkelijkheid zijn, maar ook realiseerbaar en opschaalbaar. Daarbij is een goede bereikbaarheid van en naar de Randstad én Duitsland van groot belang, evenals voldoende ruimte voor experimenten en vernieuwing, zoals op het gebied van energie.

Meer weten? Download onze infographic:

Download de volledige illustratie als pdf.