Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Foodvalley


Nederland staat voor grote nationale maatschappelijke opgaven, zoals de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Regio Foodvalley – centraal in Nederland, onderdeel van Gelderland en Utrecht – is dé plek waar wordt ingezet op de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.

Regio Foodvalley heeft de kennis en het netwerk om als proeftuin innovaties tot stand en in de praktijk te brengen rondom emissiereductie, veevoer en bodemkwaliteit.

Door middel van gebiedsprocessen willen wij de stikstofuitstoot naar beneden halen en de kringlooplandbouw dichterbij brengen.

De regio stelt voor om tot een Nationaal Actieprogramma voor de landbouw- en voedselsector te komen. Daarvoor zijn specifieke investeringen nodig in proefbedrijven en -faciliteiten voor bijvoorbeeld alternatieve eiwitten in voeding en veevoer. We zetten in op het opleiden van talent voor de voedingssector in al zijn facetten. Consumenten, scholieren en studenten worden betrokken bij innovaties en krijgen voorlichting en informatie, waardoor bewuster wordt omgegaan met voeding en het tegengaan van voedselverspilling.

De unieke concentratie van wetenschappelijke en toegepaste kennis, complete productieketens en innovatieve bedrijven in de regio staat daarbij ter beschikking. Regio Foodvalley staat centraal in het netwerk van ziekenhuizen, zorginstellingen, sportkoepels en universiteiten in Oost- en Midden-Nederland dat gezonde voedingsconcepten voor uiteenlopende doelgroepen ontwikkelt.

Contact

Anneke Galama

+31 (0)6 48938156