Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Onze vijf slimme speerpunten


1: Ruimte voor Wonen en bereikbaarheid

De Randstad verschuift naar het Oosten

Het landelijk woningtekort is niet meer alleen in de Randstad op te lossen. Steeds meer inwoners komen vanuit het westen van het land naar Oost-Nederland. Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende vijf jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens. Met de voorgenomen bouw van 200.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen. In het Woonakkoord Oost delen we de grote woonopgave op in een Woondeal voor de regio Arnhem-Nijmegen en een verstedelijkingsstrategie voor de regio’s regio’s Zwolle,-Deventer- Enschede, Cleantech Regio en FoodValley. Om de ambities te kunnen realiseren moet het Rijk zorgen voor voldoende stikstofruimte om de duurzame  bouw van woningen mogelijk te maken.

Door mobiliteit en wonen in samenhang te zien hoeft de groei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding mogelijk. Speciale aandacht vragen wij hierbij voor bereikbaarheid over de weg (zoals de A1, de A15-corridor, de A28-corridor  en de N35), en via het spoor (zoals de spoorlijn Zwolle-Twente, de RegioExpress Achterhoek en de Regiosprinter tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn). Dat zorgt voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland – van en naar de Randstad, binnen Oost-Nederland én van en naar buurland Duitsland.

2: Ruimte voor Sleuteltechnologie

Nederland staat voor enorme medische-, digitaliserings- en verduurzamingsopgaven. Oost-Nederland heeft voor veel opgaven de toekomstige oplossingen in handen. Het Oost-Nederlandse ecosysteem heeft toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sleuteltechnologieën:

  • Artificial Intelligence, bijvoorbeeld de AI Coalitie
  • Medische Technologie: bijvoorbeeld TechMed
  • Nanotechnologie- Fotonica
  • Smart Materials
  • Robotica

Door een sterke en vraaggerichte koppeling met het bedrijfsleven kunnen sleuteltechnologieën sneller worden toegepast. Wij zetten in op het ondersteunen van de hele keten waarin innovatieve start- en scale-ups een belangrijke plek hebben. 

Nederland kan de toepassing van sleuteltechnologieën versnellen door de kracht van Oost-Nederland te benutten en daarbij stevig in te zetten op industriebeleid, de ontwikkeling van startups en scale-ups mogelijk te maken en verder te gaan op de ingeslagen weg van KIC (Kennis- en innovatieconvenant) en KIA (Kennis- en Innovatieagenda) en verdere financiering van alle TRL niveaus (van fundamenteel onderzoek tot concrete toepassing).

3: Ruimte voor het MKB en Familiebedrijven

Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van Nederland

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de economische motor van Nederland. Zeven op de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van Nederland met relatief veel familiebedrijven. Zij zijn nodig om onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na de coronacrisis weer op te bouwen.

Deze bedrijven kenmerken zich door een focus op de lange termijn, oog voor duurzaamheid en behoudende financiering. Tegelijkertijd moeten zij kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook bedrijfsopvolging is een belangrijk thema.

In Oost-Nederland hebben we de veerkracht, de inventiviteit en de flexibiliteit die nodig is om deze crisis om te zetten in kansen. Het mkb en familiebedrijven zijn de belangrijke dragers van een nieuwe economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is.

Het Rijk kan hieraan vanuit de Regiodeals en de mkb-deals een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast roepen wij het Rijk op bij de innovatieprogramma’s meer rekening te houden met het mkb. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft.

4: Ruimte voor transitie

Oost-Nederland biedt oplossingen voor de energietransitie

Nederland staat voor een grote opgave in de energietransitie. Een deel van de oplossing ligt in decentrale energiesystemen met geïntegreerde toepassingen voor duurzame mobiliteit, de bebouwde omgeving en de industrie. Dit vraagt om innovatieve oplossingen: slimme combinaties van techniek en infrastructuur voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Oost-Nederland heeft een innovatieve maakindustrie en kennisinstellingen die samen met overheden en eindgebruikers werken aan de energietransitie. Onze regio is een living lab voor decentrale energiesystemen, waarin waterstoftechnologieën en -toepassingen een belangrijke plek hebben. Voorbeelden zijn Connectr in Arnhem, GROHW in Deventer en New Energy Garden in Almelo. Een goede aansluiting op de nationale en internationale waterstof-infrastructuur is hierbij cruciaal.

We roepen het Rijk op onze kennis en onze ervaring met decentrale energiesystemen te benutten en die samen verder uit te bouwen. Maak gebruik van de kracht van Oost-Nederland, de mogelijkheden als living lab en van onze innovatieve maakindustrie.

5: Ruimte voor landbouw en natuur

In Oost-Nederland beschikken we over een unieke mix van stad en platteland, waaronder de grootste Natura2000-gebieden van Nederland. Onze landbouw en bijzondere flora en fauna zijn de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan, onder meer door stikstof en droogte.

De oplossingen voor deze problemen worden dicht bij huis bedacht en uitgetest. Onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wageningen University & Research zijn in natuur en landbouwonderzoek namelijk wereldwijd toonaangevend. Wij beschikken over kennis en ruimte om de voedselketen duurzamer en toekomstbestendiger te maken en hiermee voorop te lopen in de wereld.

Grootschalige toepassing van deze kennis vraagt om nationale betrokkenheid. Voor de aanpak van de  stikstofcrisis is natuurherstel essentieel met een regionale aanpak, zoals op de Veluwe.
De droogteproblematiek, die in de Achterhoek en Twente extra urgent is, vergt een andere manier van denken: van water-overvloed naar water-schaarste. Wij roepen het Rijk op om de droogte-problematiek te betrekken bij alle ruimtelijke afwegingen. Door een integrale aanpak brengen we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren we in de leefbaarheid en economische kansen van het platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland.