Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Onze 5 slimme speerpunten


In deze kaart van landsdeel Oost ziet u vijf opgaven. Voor deze opgaven staan 8 regio’s in twee provincies gezamenlijk aan de lat. Meer weten? Klik op één van de speerpunten meer te weten te komen komen over de opgaven en welke programma’s en projecten hierop zijn gericht.

clickmap-desktop clickmap-desktop clickmap-desktop clickmap-desktop clickmap-desktop
clickmap-mobile clickmap-mobile clickmap-mobile clickmap-mobile clickmap-mobile
Betaalbaar wonen: de Randstad verschuift naar het Oosten

Ruimte voor wonen:

In het Woonakkoord Oost delen we de grote woonopgave op in een Woondeal voor de regio Arnhem-Nijmegen en een verstedelijkingsstrategie voor de regio’s Zwolle, Deventer, Enschede, Cleantech Regio en Regio FoodValley. Om de ambities te kunnen realiseren moet het Rijk zorgen voor voldoende stikstofruimte om de duurzame bouw van woningen mogelijk te maken.

Door mobiliteit en wonen in samenhang te zien hoeft de groei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding mogelijk. Speciale aandacht vragen wij hierbij voor bereikbaarheid over de weg (zoals de A1, A12, de A15-corridor, de A28-corridor en de N35), en via het spoor (zoals de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster, de RegioExpress Achterhoek en de Regiosprinter tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn). Dat zorgt voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland – van en naar de Randstad, binnen Oost-Nederland én van en naar buurland Duitsland.

We zetten ons in voor:
 • Woondeal voor de steden Arnhem en Nijmegen.
 • Verstedelijkingsstrategie voor de regio’s Zwolle-Deventer- Enschede en Arnhem-Nijmegen- FoodValley/Ede.
 • Nijmegen-Foodvalley; Verkenning aanscherping Economisch profiel Arnhem- Nijmegen-Foodvalley;
 • Gezamenlijk onderzoek Stedelijke verdichting stationsgebied Nijmegen.
 • Gebiedsgericht MIRT-onderzoek bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave Regio Zwolle;
 • Betrokkenheid Rijk – regio bij gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle
Energietransitie: Oost- Nederland biedt oplossingen voor de energietransitie

Ruimte voor energietransitie

Oost-Nederland heeft een innovatieve maakindustrie en kennisinstellingen die samen met overheden en eindgebruikers werken aan de energietransitie. Onze regio is een living lab voor decentrale energiesystemen, waarin waterstoftechnologieën en -toepassingen een belangrijke plek hebben. Voorbeelden zijn Connectr in Arnhem, GROHW in Deventer en New Energy Garden in Almelo. Een goede aansluiting op de nationale en internationale waterstof-infrastructuur is hierbij cruciaal.

We roepen het Rijk op onze kennis en onze ervaring met decentrale energiesystemen te benutten en die samen verder uit te bouwen. Maak gebruik van de kracht van Oost-Nederland, de mogelijkheden als living lab en van onze innovatieve maakindustrie.

Oost- Nederland: living-lab voor smart energy hubs

Oost-Nederland heeft als living lab voor slimme decentrale energiesystemen alles in huis om bij te dragen aan de energietransitie. In deze regio ontwikkelen we schaalbare innovaties en passen deze toe in de praktijk. Deze innovaties zetten we wereldwijd in, waarbij de focus ligt op energieopslag & conversie, waterstoftechnologie en systeemintegratie

Een greep uit ons aanbod in het Oosten:
We zetten ons in voor:
 • Smart Energy Hub – Industrie
 • Smart Energy Hub – logistiek en mobiliteit in een zero emissie corridor
 • Opschaling energie technologieën (KET)
 • Innovatieprogramma’s en open testfaciliteiten
Ontwikkeling van sleuteltechnologie: ruimte voor sleuteltechnologieën

Ruimte voor sleuteltechnologie

Door een sterke en vraaggerichte koppeling met het bedrijfsleven kunnen sleuteltechnologieën sneller worden toegepast. Wij zetten in op het ondersteunen van de hele keten waarin innovatieve start- en scale-ups een belangrijke plek hebben.

Nederland kan de toepassing van sleuteltechnologieën versnellen door de kracht van Oost-Nederland te benutten en daarbij stevig in te zetten op industriebeleid, de ontwikkeling van startups en scale-ups mogelijk te maken en verder te gaan op de ingeslagen weg van KIC (Kennis- en innovatieconvenant) en KIA (Kennis- en Innovatieagenda) en verdere financiering van alle TRL niveaus (van fundamenteel onderzoek tot concrete toepassing).

We zetten ons in voor:
 • SIIA Digital Economy & Industry
 • SIIA Prevention & MedTech:
 • SIIA Clean & Circulair: digitalisering, sensoring en AI
 • SIIA Smart Energy Hubs
 • SIIA Slim & duurzaam voedsel produceren
Landbouwtransitie voor voeding en klimaat: ruimte voor landbouw en natuur.

Ruimte voor Landbouwtransitie

De oplossingen voor deze problemen worden dicht bij huis bedacht en uitgetest. Onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wageningen University & Research zijn in natuur- en landbouwonderzoek wereldwijd toonaangevend. Wij beschikken over de kennis en de ruimte om de voedselketen duurzamer en toekomstbestendiger te maken en hiermee voorop te lopen in de wereld.

Grootschalige toepassing van deze kennis vraagt om nationale betrokkenheid. Voor de aanpak van de stikstofcrisis is natuurherstel essentieel met een regionale aanpak, zoals op de Veluwe.

De droogteproblematiek, die in de Achterhoek en Twente extra urgent is, vergt een andere manier van denken: van water-overvloed naar water-schaarste. Wij roepen het Rijk op om de droogte-problematiek te betrekken bij alle ruimtelijke afwegingen. Door een integrale aanpak brengen we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren we in de leefbaarheid en economische kansen van het platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland.

We zetten ons in voor:
 • SIIA Slim & duurzaam voedsel produceren
Familiebedrijven en het mkb: Oost-Nederland is hét mkb- landsdeel van Nederland.

Ruimte voor het MKB en familiebedrijven

In Oost-Nederland hebben we de veerkracht, de inventiviteit en de flexibiliteit die nodig is om deze crisis om te zetten in kansen. Kenmerkend aan Oost-Nederland is de innovatiegerichte samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen. Het mkb en familiebedrijven zijn de belangrijke dragers van een nieuwe economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is.

Het Rijk kan hieraan vanuit de Regiodeals en de mkb-deals een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast roepen wij het Rijk op bij de innovatieprogramma’s meer rekening te houden met het mkb. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft.

We zetten ons in voor:
 • Regiodeals: Zwolle; Achterhoek, Twente, Foodvalley, Veluwe, Rivierenland, Cleantech
 • MKB deals: Samen d’r an Achterhoek; Familynext overijssel; sm@rt together Arnhem Nijmegen; Verduurzamen, versterken, verbinden (regio Foodvalley)